อบรม PA ให้ครูภาษาต่างประเทศในสังกัดฯ เตรียมพร้อมสร้างผลงานและขอมีวิทยะฐานะ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาเป็นประธานเปิดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement (PA) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ของระบบการศึกษา การเรียนการสอนของครู ตลอดจนใช้ปฏิบัติงาน พัฒนาวิชาชีพตนเอง และการนำเสนอผลงาน สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 150 คน
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงาน
🙏ขอขอบคุณวิทยากร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้