เปิด รุ่น 2 อบรมบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ โรงแรมเดอะริช
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 จำนวน 180 คน เป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัด 58 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา แนวทางจัดทำแผนพัฒนา ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกอบจ.นม, นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายกอบจ.นม, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดอบจ.นม., หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้เข้ารับการอบรม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร นายมนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น ที่บรรยายให้ความรู้มาตลอดการฝึกอบรมมา ณ ที่นี้ด้วย