“นายก ยลดา” ย้ำ ศูนย์สาธิตยืมอุปกรณ์ฯ
ต้องตอบโจทก์ความต้องการ ปชช.
“อย่างเข้าถึง และ ทั่วถึง”
“คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่ใช่ภาระ ในทางกลับกัน กลุ่มคนเหล่านี้ จะเป็นแรงผลักดัน เป็นพลัง ให้เราทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันดูแลอย่างเข้าถึงและทั่วถึง การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ ให้สามารถจัดบริการให้ครอบคลุม และตอบสนองความจำเป็นขั้นสูงสุด ซึ่ง อบจ. มีความยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่”
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองบุญมาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ นางนันท์นภส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประชุมร่วมหน่วยบริการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ ให้สามารถจัดบริการให้ครอบคลุม และตอบสนองความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยบริการศูนย์สาธิตฯ รพ.หนองบุญมาก ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ จำนวน 57 ชิ้น งบประมาณสนับสนุน 736,200 บาท
โดยมี นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, พ.ต.ท.โชติจิณณ์ เก่งกิจการ รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม สภ.หนองบุญมาก, พญ.จงรัก สุวรรณรัตน์ ผอ.รพ.หนองบุญมาก, นายสายชล พิมพ์เกาะ รอง ผอ.สปสช. เขต 9 นครราชสีมา, น.ส.ณัฐญาดา ชาติประเสริฐ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์สาธิตฯ รพ.หนองบุญมาก , ผอ.รพ. หรือ ผู้แทน รพ.หน่วยบริการศูนย์ฯ โซน 5 จำนวน 7 แห่ง, ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ อ.หนองบุญมาก ทั้ง 11 รพ.สต. และ พี่น้อง อสม. ให้การต้อนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์สาธิตฯ อย่างเต็มระบบ
ในเวลาต่อมา นายก อบจ. พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วย รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยที่รับบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
รายที่ 1 นางจันทร์เพ็ญ จันทะแก้ว ชาว ต.หนองหัวแรต ยืมอุปกรณ์วิลแชร์ เตียง 2 ไก และ ที่นอนลม อาการป่วยแขนขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ภายในบ้านมีผู้เป็นพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีเพียงผู้เป็นแม่ ซึ่งประกอบอาชีพทำไร่ ทำขนมขาย และรับจ้างทุกประเภทเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
รายที่ 2 นายประทวน ครูบาทองหลาง ชาว ต.หนองหัวแรต อาการป่วยติดเตียง แขน ขา ลำตัว ทั้งสองข้างอ่อนแรง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ยืมอุปกรณ์เตียง ที่นอนลม ภายในบ้านอาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ เท่านั้น
รายที่ 3 นายขำ มุ่งพิมาย ชาว ต.ลุงเขว้า อาการป่วยแขน ขา ลำตัวด้านขวาอ่อนแรง เดินลำบาก ช่วยเหลือตนเองได้น้อย มีผู้เป็นภรรยาและลูกที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการดูแลผู้ป่วย