นายก อบจ.โคราช ลงแขกดำนาแปลงนาสาธิต รร.เตรียมน้อมฯโคราช สร้างสามัคคี ปลุกจิตสำนึกวิถีชาวนา!!
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาครบวงจร” (ด้านการดำนา) เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สร้างความสามัคคี มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมที่ดี
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมกับผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมลงแขก
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร นายสำรอง เพียงโคกกรวด ประธานสภาเทศบาล ต. เมืองใหม่โคกกรวด มาให้ความรู้ และ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่อำนวยสถานที่