“3 ดี 4 ประกัน” ยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ ห้องรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ดี 4 ประกัน ซึ่งมีหัวข้อการนิเทศ 3 ด้าน คือ หลักสูตรสถานศึกษา, กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลการศึกษา โดยที่ประชุมได้เสนอแผนการขับเคลื่อน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านหลักสูตรและการสอน,มิติที่ 2 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา,มิติที่ 3ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมิติที่ 4 ด้านโอกาสทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ อบจ.ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยมี นายเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายญาณวุฒิ ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวปัญจรัตน์ สิมสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมทั้งคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม