“น้ำบาดาล” เพื่อประชาชน และ เกษตรกร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ รร.สตาร์เวลล์บาหลี อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เน้น “เสริมสร้างความรู้และการพัฒนาน้ำบาล” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 ให้แก่ ผู้บริหารและผู้แทน จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 อำเภอ จำนวน 338 คนร่วมโครงการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.น้ำบาดาล การอนุรักษ์น้ำบาดาล การเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ที่สำคัญเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.นม., ผอ.ส่วนงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต5 นครราชสีมา, นายสมศรี พร้อมญาติ ผอ.ส่วนปฏิบัติการ สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา, นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา และ นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงึ้ม นายช่างเทคนิคอาวุโส สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม
“การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ จะต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำให้ถูกต้องตามสภาพของแต่ละพื้นที่ สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า”