7944-เอกสารประกาศ 242 บ้านพักครูโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม