ชาว อบจ.โคราช “อัพสกิล” ระบบงานสารบรรณ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสีมาธานี #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ สำหรับข้าราชการและบุคลากร สังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
โดยมี นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง., นายจิรายุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ
ขอขอบคุณวิทยากร นางสาว สุพิชฌาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการ สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ที่มาอบรมให้ความรู้มา ณ ที่นี้