ประชุม คกก.พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ฯ
ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ครั้งที่3/2565
โดยมี คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบจ.,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา,เกษตรจังหวัดนครราชสีมา,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา,ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นม.และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม
Cr.ภาพfb สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล