เปิดกว้าง “การตลาดออนไลน์”
เพิ่มช่องทางขายสินค้าให้กับประชาชน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอปักธงชัย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ อ.ปักธงชัย (จำนวน 4 รุ่น) ซึ่งเป็นโครงการที่ อบจ.นครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มให้ยั่งยืนในยุคดิจิทัล เน้นหลักสูตร “การนำเทคโนโลยี E-commerce” มาช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีมออนไลน์โคราช นำโดยโค้ชเติ้ล ครูนิต้า ครูหนิง และครูยุ้ย สอนเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผู้ผลิตสินค้า OTOP ผู้ประกอบการ SMEs
โดยมี นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.นม. นางประสงค์ สิงห์ผักแว่น หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.หนองบุญมาก และ อ.โชคชัย ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุข อ.ปักธงชัย ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
“อบจ. พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งในส่วนของ อ. ปักธงชัย ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการผลิตผ้าไหมที่ส่งขายทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงสินค้า OTOP อีกมากมาย แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร ประสบปัญหาลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้น้อยลง ยอดขายตกต่ำ ขาดสภาพคล่อง ไม่มีงานอีเว้นท์ให้ออกจำหน่ายสินค้าได้เหมือนแต่ก่อน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ในยุคดิจิทัล ที่ต้องหันมาศึกษาเรียนรู้ช่องทางการจำหน่าย โดยการนำเทคโนโลยี E-commerce มาใช้ เพื่อให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้ามากขึ้น อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มียอดขายและการ สร้างงานในชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย”