อบจ.โคราช เพิ่มความรู้ พัฒนางาน Performance Agreement : PA ให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ โรงแรมเดอะริช โฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรม: การพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. จำนวน 250 คน ในสังกัด อบจ.ทั้ง 58 แห่ง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับมาตรฐานการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ มุมมองที่จำเป็นต่อระบบการบริหารงาน สายงานการสอนของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
🙏🏻ขอขอบคุณ นายเทพสุริยา สะอาด ผอ.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา และนายธิติวัฒน์ สงข์ทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรมในครั้งนี้