พร้อม!! รับถ่ายโอน รพ.สต. 182 แห่ง
สู่บ้านหลังใหญ่ “อบจ.โคราช”
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ รร.แคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ คกก.สุขภาพแห่งชาติ, นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ คกก.สุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.นครราชสีมา กำหนดหรือให้มีความสอดคล้องกับห้วงเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. และเสนอ คกก.สุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.นครราชสีมาให้เห็นชอบ เพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.(พ.ศ.2566 – 2570) ต่อไป
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานชุดที่ 2 ตรวจประเมินความพร้อมฯ อบจ.นมผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ความพร้อม ขอรับโอน รพสต. ได้ทั้งจังหวัด หรือตามจำนวนแจ้งความประสงค์ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 182 แห่ง (จากทั้งหมด 348 แห่ง) ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน “โคราชโฉมใหม่ระบบสุขภาพยั่งยืน” ตามนโยบาย 9 ด้าน ของ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา
โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พญ. อารีย์ เชื้อเดช รอง นพ.สสจ.นม., นพ.วิญญู จันทร์เนตร รอง นพ.สสจ.นม., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นครราชสีมา, นายวีระชัย ก้อนมณี ที่ปรึกษา สปสช.และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธี และ ผู้อำนวยการ – เจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 182 แห่ง คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.นครราชสีมา คณะอนุกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.นครราชสีมา ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “โคราชโฉมใหม่ระบบสุขภาพยั่งยืน”