คกก. พัฒนา อบจ.โคราช พร้อม ประชาคมฯ สัดส่วนระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีฯ
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ รร.เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานประธานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.และ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. ประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครราชสีมา และประชาคม อบจ. สัดส่วนระดับจังหวัดประกอบด้วย สมาชิสภา อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ อบจ., นายก ทต., นายก อบต., ประธานสภา ทต. – อบต., ปลัด ทต. – อบต., ผอ.รพ., ผอ.รพ.สต., ผอ.สถานศึกษาสังกัด อบจ., ส่วนราชการระดับจังหวัด ประธาน อสม. และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ. ที่เกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการในที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเป็นเอกฉันท์ และ นายก อบจ. จะได้ประกาศใช้แผนฉบับนี้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)เพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยและเป็นเอกฉันท์แล้ว ด้าน นายก อบจ. จะได้ประกาศใช้แผนฉบับนี้ต่อไป
ซึ่งในระหว่างที่ได้ประกาศใช้แผนนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องการที่จะประสานแผนเพิ่มเติมเข้ามาสามารถกระทำได้ แต่ต้องผ่านประชาคมในพื้นที่ของตนเองให้แล้วเสร็จและประสานแผนมายังสมาชิกสภา อบจ. ในเขต หรือ อำเภอนั้นๆ เพื่อเสนอเข้าแผนและนำไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ที่สำคัญประชาชน จ.นครราชสีมา ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด