พัฒนา “คน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ รร.โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ.โชคชัย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร ของบุคลากรสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการปรับและพัฒนากระบวนการดำเนินงานและระบบบริหารงานในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. และ นายอาคม หาญสงคราม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
🙏🏻ขอขอบคุณ นายพนม รอดสันเทียะ พร้อมทีมวิทยากร ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป