วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุม สนง.สาธารณสุข อ.ขามทะเลสอ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 อำเภอขามทะเลสอ เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับนำความรู้ที่ได้ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ภายในชุมชน โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., น.ส.รุ่งกานต์ พุทธัมรงค์ ปลัดอาวุโส, นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. และนายจำลอง แววกระโทก สสอ. ร่วมเป็นเกียรติ
🙏ขอขอบคุณวิทยากร นางนัฐพร กกสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, ร.ต.ท.อักษร หินอ่อน รองสว(สส)กก.2 บก.ส.1 และ ร.ต.ต.สุจินค์ ขจีรัมย์ ข้าราชการบำนาญ ที่มาบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้