“อบจ.โคราช” ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในสังกัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมแคนทารีโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย มุ่งยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. พร้อมด้วย นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สน.ปลัด อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
ขอขอบคุณ นายแสงจันทร์ ดวงระหว้า นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรมในครั้งนี้