กิจกรรมปลูกป่า “ต้นโพธิ์”เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 16 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา #นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ครั้งที่ 18) จัดโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่า และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว,นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว,พระภิกษุสงฆ์,ข้าราชการ,นายก อบต, เทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มสตรี,แม่บ้าน,พ่อค้า,นักเรียน,นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันปลูกป่าต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ