” อบจ.โคราช” โปร่งใส ห่างไกลทุจริต
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการที่ดี อบจ.โปร่งใส ห่างไกลการทุจริต” รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของอบจ.นครราชสีมา ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รวมทั้งทราบแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่างๆ ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดโดย สำนักปลัดฯ ฝ่ายนิติการ
ขอขอบคุณคณะวิทยากร จากสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ สิมนาม., นายวิรุฬห์ จินตนะกุล., นายณรงค์ศักดิ์ ทิศกระโทก เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรมในครั้งนี้