“ดร.ยลดา” มั่นใจ อบจ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง
นำโคราช เข้าสู่ “NeEC” อย่างเต็มขีดความสามารถ
อบจ.โคราช พร้อม!! เป็นส่วนหนึ่ง หนุน “โคราช” สู่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “NeEC” ด้าน “ดร.ยลดา” ย้ำ ต้องเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน อบจ. ยินดีประสาน 3 พี่น้องท้องถิ่น “อบจ.- เทศบาล-อบต.” เพื่อเตรียม “คน” รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเต็มที่ มั่นใจหากเกิดขึ้น จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการยกระดับรายได้ สร้างงานให้คนพื้นที่ ส่วนภาคเกษตรกรรมสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนสู่ระบบอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในอนาคต
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ รร.แคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดัน จ.นครราชสีมา สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมด้วย นายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สนง.เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา, ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยการเวิร์คช็อป เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น อาทิ กลุ่มเกษตรและอาหารคุณภาพสูง กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ กลุ่มการศึกษาและการพัฒนากำลังคน และ กลุ่มโครงการพิเศษและเมกกะโปรเจค ภายหลังการเข้าสู่ NeEC อย่างเต็มรูปแบบ
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะองค์กรที่จัดเสวนาครั้งนี้ กล่าวว่า “หาก จ.นครราชสีมา เข้าสู่การเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ จะสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัด และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา มีพื้นที่เกษตรกรรมลำดับต้นๆ ของประเทศที่มีผลผลิตที่ได้คุณภาพ เกษตรกรสามารถป้อนผลผลิตสู่ระบบอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ยกระดับรายได้ให้กับประชาชน ภายใต้ขีดความสามารถและศักยภาพของ จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียม “คนคุณภาพ” เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป”