อบจ.โคราช ตั้งการ์ดให้บุคลากร “ป้องกันปราบปราบการทุจริต” รุ่น 2
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองนครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการที่ดี อบจ.โปร่งใส ห่างไกลการมทุจริต” รุ่นที่ 2 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน เพื่อเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี ลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
โดยมี นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.นม., ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นม., ข้าราชการครู และ บุคลากรศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ 32 อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติ
ขอขอบคุณคณะวิทยากร จากสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ สิมนาม, นายวิรุฬห์ จินตนะกุล, นายณรงค์ศักดิ์ ทิศกระโทก เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรมในครั้งนี้