วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.พระทองคำ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม. นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา เขต อ.พระทองคำ ใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นางอิสริยา พนัสอัมพร และหมายเลข 2 นายบัณฑิต ชูชื่น ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 83 หน่วย จาก 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.พระทองคำ ต.หนองหอย ต ทัพรั้ง ต.สระพระ ต.มาบกราด และ ต.พังเทียม
ภายหลังการปิดหีบในเวลา 17.00 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้นับคะแนนเสร็จสิ้น และได้ทยอยเดินทางนำอุปกรณ์พร้อมบัตรเลือกตั้ง และผลคะแนนส่งมอบ ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง
โดยมี พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา, นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน ปธ.กกต.ประจำ อบจ.นม. พร้อม กกต.ประจำ อบจ..นม ประกอบด้วย นายพรรนพ วงศ์กมลาไสย, พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ, พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ, นางพุทธิพร พลอยผักแว่น และ นายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอพระทองคำ ร่วมสังเกตการณ์ทำให้การเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นางอิสริยา พนัสอัมพร ได้คะแนนรวม 7,650 คะแนน มาเป็นลำดับที่ 1 และหมายเลข 2 นายบัณฑิต ชูชื่น ได้คะแนนรวม 7,030 คะแนน มาเป็นลำดับที่ 2 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 31,986 คน คิดเป็นร้อยละ 100, ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 15,716 คน คิดเป็นร้อยละ 49.13, บัตรดี จำนวน 14,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.32, บัตรเสีย จำนวน 518 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.30 และบัตรที่ไม่ถูกเลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 518 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.30