“สร้างแรงบันดาลใจ” “ฝึกนิสัยรักการอ่าน”
“อยากให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด นอกเหนือจากการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะการค้นคว้าจากห้องสมุดจะฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน ผ่านหนังสือที่หลากหลายที่มีอยู่ในห้องสมุด สิ่งสำคัญคือ ต้องเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนโดยมีครูเป็นผู้จุดประกาย แต่อย่างไรก็ตาม เราจะร่วมพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน อย่างน้อยให้มีหลักสูตร 2 ภาษา คาดว่าอาจจะมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นนักเรียนในสังกัด อบจ. กับ นักเรียนจากประเทศจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่ “นายก” อยากจะเห็นและต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้”
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ชุมชน สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายพงษ์พิมล คําลอย ผอ.สน.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา, นางบุษกร ตะวัน ผอ.รร.หนองบัวพิทยา ปธ.ศูนย์พัฒนาน้องสมุดพร้อมคณะกรรมการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นช่วงพิธีเปิดกิจกรรม นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะ ได้เดินชมและให้กำลังใจครูและนักเรียนที่อยู่ประจำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานดาวินซี ถอดรหัส ฐานปริศนาสำนวนไทย ฐานบิงโกคําศัพท์ ฐานสนุกกับคำ ฐานสนุกอ่าน – สำราญเขียน ฐานการอ่านตามศาสตร์พระราชา ฐานที่คั่นหนังสือหรรษา และ ฐานอ่านเขียนเรียนรู้โลก นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้จัดบูธนิทรรศการให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มประสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ