อบจ.โคราช “ขับเคลื่อนหลักธรรมะ”
นำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้กับผู้เรียนต่อไป
โดยมี นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ฯ และนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกุลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต1., นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.ปากช่อง เขต 2., นางวรินทร นามวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.นม., ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ., ครูผู้สอน และ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ