อ.ห้วยแถลง จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ พร้อมเป็นกำลังสำคัญให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้วยดีเสมอมา
โดยมีนายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.อำเภอห้วยแถลง, นายกุศล เชื่อมกลาง รองนายแพทย์ สสจ., น.ส.ธนวรรณ เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีห้วยแถลง, นายเทอดพันธ์ เสาวภาคย์เมธีกุล สสอ.ห้วยแถลง และพี่น้อง อสม. ที่ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง