คุณตา คุณยาย บ้านโพธิ์กลาง
ร่วมตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญผู้สูงอายุจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสุขกับการทำงานและภูมิใจในฝีมือของตนเองผ่านกิจกรรมอาชีวบำบัด
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ร่วมเป็นเกียรติ
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร อ.เอกรัฐ ณรงค์สระน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, อ.ศินาท แขนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, อ.จตุพร แก้วมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, อ.นันทิยา ชุละดี นักกายภาพบำบัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ได้อนุเคราะห์ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้