41 เสียงเห็นชอบ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี65
ในการประชุมสภา อบจ.โคราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ส.อบจ. มีมติ 41 เสียง เห็นชอบให้โอนเพิ่ม โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายปี 65 ซึ่งเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา สำนักช่าง สภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา 2 คน เลขานุการสภา 1 คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. 4 คน และสมาชิกสภา อบจ. 41 คน จาก 47 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เริ่มการประชุมในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งสิ้น 17 เรื่องเพื่อขออนุมัติเห็นชอบจากสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3 – 4 เป็นญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ สภาฯได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบรายจ่ายปี 65 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า อบจ. มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มขึ้นทำให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 140,268,252.75 บาท ทำให้ต้องมีความจำเป็นต้องตั้งงบรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 138,868,550 บาท และขอความเห็นชอบเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ซึ่งทั้งอยู่ในวาระที่1 ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการฯ ทั้ง 2 ระเบียบวาระการประชุม 41 เสียงจากองค์ประชุมทั้งสิ้น 44 คน
ทั้งนี้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนถึง ระเบียบวาระการประชุมที่5 ฝ่ายบริหาร เสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ของ อบจ.นครราชสีมา โอนลดเงินสำรองจ่าย เหลือ 32,100,008 บาท โอนเพิ่ม (ตั้งรายกาใหม่)ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 7,700,000 บาท ใน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,200,000 บาท ซึ่งสภาฯมีมติเห็นชอบ 41 เสียง ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ