ชาวด่านขุนทด ยิ้มออก
ถนน 2 สายทางร่วม 7 กม.พร้อมใช้ 100%
หลัง อบจ. อนุมัติงบซ่อมสร้าง กว่า 22 ล้านบาท!!
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธีลงพื้นที่ อ.ด่านขุนทด พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายชัยเกียรติ เกสรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างผู้ควบคุมงาน, เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ อ.ด่านขุนทด ร่วมพิธีส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 2 สายทาง ยาว 6,900 เมตร ที่ อบจ.นครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 22,580,000 บาท ในการซ่อมสร้างจนแล้วเสร็จ และได้มาตรฐานตามแบบของกรมทางหลวงชนบท สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 100%
จุดที่ 1 ถนน อบจ.นม.08305 บ.ห้วย – บ.หนองบัวละคร มีการก่อสร้าง 2 ช่วงทาง ช่วงที่ 1 ความยาว 2,110 เมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 จำนวน 9,995,000 บาท ช่วงที่ 2 ความยาว 2,000 เมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณรายจ่าย ปี 64 จำนวน 5,950,000 บาท พร้อมตีเส้นจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง
จุดที่ 2 ถนน อบจ.นม.26201 ด่านขุนทด – หนองแวง เชื่อมระหว่าง อ.ด่านขุนทด และ อ.เทพารักษ์ ความยาว 2,790 เมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณรายจ่าย ปี 64 จำนวน 6,680,000 บาท พร้อมตีเส้นจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง
นอกจากนี้ อบจ.นครราชสีมา ยังได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในอำเภอด่านขุนทด ในปี 2564 จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 41,766,000 บาท และ ปี 2565 จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 22,564,000 บาท สร้างรอยยิ้มและความยินดีให้กับตัวแทนชาวบ้านที่มาร่วมรับมอบถนนเป็นอย่างมาก