อบจ. จัดอบรมการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ช่วงสุดท้ายของชีวิต
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง ให้ผู้สูงอายุได้ทบทวน วางแผนชีวิต และสามารถสื่อสารเจตนาล่วงหน้า เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายของชีวิต
🙏🏻ขอขอบคุณ คณะวิทยากร พระครูและแม่ชีจากวัดป่าโนนสะอาด ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ร่วมเป็นเกียรติ