อบจ. “เสริมทักษะการจัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์”
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมเดอะริช โฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.นครราชสีมา จำนวน 100 คน ให้มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกอบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรมในครั้งนี้