เงินภาษีจากผู้ค้าน้ำมัน – ก๊าซ – ยาสูบ
“ทุกบาท” พุ่งเป้าในการพัฒนาโคราช
“ภาษีที่จัดเก็บจากการค้าน้ำมัน, ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ NGV LPG , จัดเก็บจากการค้ายาสูบ และจากโรงแรมที่พักอาศัย จากผู้ประกอบการใน จ.นครราชสีมา ทาง อบจ. พุ่งเป้าไปที่ประชาชน เงินภาษีของผู้ประกอบการทุกรายที่นำส่งมา จะถูกนำมาใช้สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มิติ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่เสียภาษีให้กับท้องถิ่น ขอให้มั่นใจ .. เราจะนำเงินทุกบาทมาพัฒนาพื้นที่ 32 อำเภอ อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม”
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ รร.แคนทารี โคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ของผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผู้ประกอบการค้ายาสูบ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. กว่า 300 คน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่นำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมให้ อบจ. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติของ อบจ.นครราชสีมา ที่ถูกต้อง สามารถเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ อบจ. ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการฯ เป็นอย่างดี ส่งผลให้ อบจ.นครราชสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลำดับต้นๆ ที่มีการจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 – 31 ก.ค. 65) ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมฯ จำนวน 844 ราย จัดเก็บภาษีได้จำนวน 4,385,525.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.34 ของประมาณการรายรับ และจัดเก็บจากผู้ประกอบการค้ายาสูบ จำนวน 19 ราย จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 81,457,033 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 ของประมาณการรายรับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน อบจ.นครราชสีมา ได้จัดทำ QR Code และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ต่อไป
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง, นางฐิติภา มาลัยเปีย หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ และ บุคลากรสำนักคลัง อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด
ขอขอบคุณ นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผอ.สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 พร้อมทีมวิทยากร ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี อบจ. จากการค้าน้ำมันและการค้ายาสูบ แก่ผู้ประกอบการฯ ที่เข้ารับการอบรม