กิจกรรมบำบัด ลดความตึงเครียดได้ดีในผู้สูงอายุ
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้คุณตา คุณยาย และเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ฯ แห่งนี้ ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ลดความตึงเครียด ความวิตกกังวล ผ่อนคลาย มีสุขภาพจิตที่ดี และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
โดยมี นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ร่วมเป็นเกียรติ
🙏ขอบคุณนายรุ่งโรจน์ วรชมพู และทีมวิทยากร ที่ได้อนุเคราะห์ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้