อบจ.โคราชคว้า “ดีเด่น”
ส่งเสริมและสนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ ห้องประชุม A305 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2565 และรับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย พร้อมด้วยนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม.
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผวจ.นม., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผวจ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รองผวจ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผวจ.นม., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ.นม. และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา