เปิดสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการเกษตรในยุคดิจิตอล (E-commerce) รุ่นที่ 2
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ หอประชุมอำเภอเสิงสาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการเกษตร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการเกษตรในยุคดิจิตอล (E-commerce) รุ่นที่ 2 เป็นการกระตุ้นผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ให้รู้เท่าทันสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการทำเกษตรกรรมให้ทันสมัย เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายปราโมทย์ พงษ์กระโทก ปลัดอำเภอ, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสิงสาง และผู้นำท้องถิ่น
🙏🏻ขอบคุณคณะวิทยาการเกษตรอำเภอเสิงสาง ที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับอบรมครั้งนี้