ภาษี อบจ.จากโรงแรม
มุ่งพัฒนาพี่น้องประชาชนชาวโคราชอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ รร.แคนทารี โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บรายได้ของ อบจ. กว่า 300 คน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง อบจ. กับผู้ประกอบการที่นำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมให้ อบจ. และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติ กฎหมายต่างๆของ อบจ.นครราชสีมา ที่ถูกต้อง พร้อมเสนอแนะ และขอรับฟังความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน
ในส่วนของภาษี อบจ.จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม จำนวน 820 แห่ง เป็นเงินจำนวน 4,780,883.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 239.04 ของประมาณการรายรับ (ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) นอกจากนี้ อบจ.นครราชสีมา ยังได้จัดทำ QR Code พร้อมส่งมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ต่อไปด้วย
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล ผอ.ส่วนบริหารการคลัง, นางฐิติภา มาลัยเปีย หน.ฝ่ายพัฒนารายได้,คณะกรรมการการคลังและจัดเก็บรายได้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
ขอขอบคุณคณะวิทยากร และนายทวีศิลป์ เสนามา จ่าจังหวัดนครราชสีมา ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฯ ในครั้งนี้