ต่อยอดการศึกษา ฝึกการประยุกต์ใช้โลกเสมือนจริงในการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
วันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ ห้องบอลรูม โรงแรมฟอร์จูนโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานอบรมพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โลกเสมือนจริงในการเรียนการสอน” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาครูผู้สอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคเทคโนโลยี ทั้งทางด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน การส่งเสริมการวางแผนการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพของผู้เรียน และการมีทักษะทางการติดต่อสื่อสารแห่งอนาคต สอดคล้องกับนโยบายสร้างคน ผลิตคนคุณภาพ ยกระดับอุปกรณ์การเรียนทันสมัยครอบคลุม 58 โรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน BIG DATA เพื่อการศึกษาต่อไป
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายอดุลย์ อยู่ยืน คณะกรรมการการศึกษา, ดร.พงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นายอาคม หาญสงคราม ประธานคณะกรรมการการศึกษา อบจ.นม. พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด อบจ. เข้าร่วม
🙏ขอขอบคุณวิทยากร ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร พร้อมคณะ ที่ได้ให้ความรู้ก้บผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้