อาหารพื้นเมือง อัตลักษณ์เมืองโคราช สร้างอาชีพ สร้างรายได้
วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป (หลักสูตรอาหารสุขภาพตำรับโคราช) เพื่อสืบสานความเป็นอัตลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองโคราช สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพร้านอาหาร หรือจำหน่ายอาหารในตลาดออนไลน์
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, นายอดุลย์ อยู่ยืนส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2, นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 4, น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5, น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 7, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมต้อนรับ