Startups ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ สร้างรายได้จากช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัล
วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ โรงแรมเดอะริช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานอบรมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ให้แก่ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 คอร์สสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร ที่ทำธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 2 ปี และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 คอร์สสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบการ อยากสร้างงาน สร้างรายได้ จากช่องทางการทำตลาดออนไลน์ โดยมีหรือไม่มีสินค้าของตนเองก็ได้
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา, นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 2, นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5, นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมด้วยนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
🙏ขอขอบคุณครูเครือ ออนไลน์ startup และทีมวิทยากร ที่ได้อนุเคราะห์ความรู้ ในครั้งนี้