ประชุมสภา อบจ.โคราชสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง สภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 ระเบียบวาระการประชุม 5 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา 2 คน เลขานุการสภา 1 คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. 4 คน และสมาชิกสภา อบจ.48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เริ่มการประชุมในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งสิ้น 4 เรื่อง ประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา อ.พระทองคำ เลือกตั้งใหม่ คือ นางอิสริยา พนัสอัมพร โดย ส.อบจ.ใหม่ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ เรื่องที่ 2 อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 เรื่องที่ 3 อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และ เรื่องที่ 4 อบจ.นครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 11
การประชุมดำเนินมาจนถึงระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565วาระที่สอง, วาระที่สาม เพื่อขออนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 41 คน ไม่เห็นชอบ 7 คน งดออกเสียง 1 คน
ส่วนระเบียบวาระที่ 4 เป็นญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบให้จัดทำหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ระเบียบวาระที่ 5 เป็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาสู่การแก้ไขต่อไป.