เริ่มแล้ว “บ้านนี้มีรัก” 231 หลัง
ติดตามประเมินผลส่งมอบถึงพี่น้อง 32 อำเภอ
กองพลพัฒนาที่ 2 ร่วมด้วย
วันที่ 7 กันยายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบบ้าน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ” และเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 หลัง
โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2, นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้อง อสม.ในพื้นที่ร่วมมอบ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 อบจ.ได้จัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวฯ จำนวนกว่า 11.5 ล้านบาท นับเป็นความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 2 สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และ อปท.ในพื้นที่ ช่วยดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ