สภา อบจ.โคราช โหวต!!!
ผ่านร่างข้อบัญญัติงบปี’66
เมื่อบ่ายวานนี้ (13ก.ย.65) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา สำนักช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย #นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา 2 คน เลขานุการสภา 1 คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. 4 คน และสมาชิกสภา อบจ. 42 คน จาก 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมในครั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 3 เป็นญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่สอง และ วาระที่สาม ทั้งนี้ มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 39 คน งดออกเสียง 3 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสภาฯ ตามขั้นตอนแล้ว ประธานสภาฯ จะได้เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงนาม และส่งกลับมาให้นายก อบจ.นครราชสีมา เพื่อประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป