ส่ง “บ้านนี้มีรัก” 7 หลัง ที่ อ.หนองบุญมาก
ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมติดตาม
วันที่ 9 กันยายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.หนองบุญมาก, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้อง อสม.ในพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 จำนวน 7 หลัง พร้อมทั้งให้กำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
#จุดที่1 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยมี น.ส.บุญรื่น ครุฑประโคน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมีนางแจ้ง แดนกระโทก ผู้พิการซ้ำซ้อน เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่3 เทศบาลตำบลแหลมทอง โดยมีนางเขียว ปลิงกระโทก ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่4 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี โดยมีนายแสวง ดวงกระโทก ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางสังวาล มิ่งสันเทียะ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยมีนายแสงเดือน นฤพันธ์ ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก โดยมีนายบุญส่ง รวมนาค ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ