เปิดเวที KORAT PAO ICT OPEN HOUSE 1st เปิดประสบการณ์ ก้าวแรก!! สู่การนำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ โรงแรมแคนทารี โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดเวทีการสัมมนา “KORAT PAO ICT OPEN HOUSE 1st” การนำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, นายจิรายุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมด้วยหัวหน้าข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ
โดยมี ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, คุณมารุต ชุ่มขุนทด CEO & Co-Founder Class café, คุณประคุณ เลาหกิตติกุล Country Manager Aruba, คุณเติมพงศ์ ธนกุลไพศาล AVP บจก. IT-Green และ คุณฉัตรชัย ตั้งวัฒนา System Architect Manager CDG System ร่วมเสวนา
การสัมมนา KORAT PAO ICT OPEN HOUSE 1st ได้ดำเนินการโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.นครราชสีมา ที่ต้องการผลักดันให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอที ได้เรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ อบจ. โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นต้องเอานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคน สร้างการทำงานเป็นทีม ให้สามารถต่อยอดในการจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่อนาคตต่อไป
ขอขอบคุณคณะวิทยากรด้านไอที จากแบรนด์ผู้นำด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มาร่วมสัมมนาให้ความรู้ในครั้งนี้