ติดเครื่อง “ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.โคราช” ขับเคลื่อนก้าวสู่ Korat Smart City
วันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ รร.แคนทารี โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน อบจ. ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บรรยายพิเศษหัวข้อ “กรอบแนวทางการพัฒนา โคราชเมืองอัจฉริยะ”
โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
🙏ขอขอบคุณคณะวิทยากร ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ มทส., ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ มทส., อ.ดร.ปิยะพร พันธ์ุศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนครพนม, ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ หัวหน้าศูนย์วิจัยบีซีจีเพื่อเศรษฐกิจชนบทยั่งยืน มสท. และ อ.สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มทส. ให้ความรู้ตลอดการอบรมในครั้งนี้