ยังติดตามประเมินผล
ส่งมอบ “บ้านนี้มีรัก” ให้พี่น้องประชาชน
วันที่ 14 กันยายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ส่งมอบที่พักอาศัย “บ้านนี้มีรัก” และเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่อำเภอครบุรี จำนวน 1 หลัง และพื้นที่อำเภอเสิงสาง จำนวน 8 หลัง ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง อสม. ในพื้นที่อำเภอครบุรี ,นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายวิทยา สง่ากลาง สาธารณสุขอำเภอ, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม, นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสิงสาง และผู้นำส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมติดตามการดำเนินงาน
ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 อบจ.ได้จัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวฯ สร้างบ้านจำนวน 231 หลัง จำนวนกว่า 11.5 ล้านบาท นับเป็นความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 2 สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และ อปท.ในพื้นที่ ช่วยดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ