“ดร ยลดา”ยกระดับ รร. อบจ. ดึงสถาบันขงจื่อฯ
ทำ MOU ผุด “รร. 3 ภาษา” นำร่อง 12 รร.
ก่อนปูพรมทั้ง 58 แห่ง
วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาภาษาจีน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมจีน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย MR. Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันขงจื่อ, ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีผลบังคับ ใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม อย่างไรก็ตาม อบจ.นครราชสีมา และสถาบันขงจื่อฯ มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนางานการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และ เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ซึ่งปัจจุบันประเทศจีน เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราก้าวทันไปกับโลก ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา ตระหนักถึง ความสำคัญ จึงได้สนับสนุนส่งเสริม โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 58 โรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของ ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดังนั้น อบจ.จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการบูรณาการพันธกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื่อฯ สอดคล้องกับนโยบายสร้างคน และนโยบายการบริหารงานด้านการศึกษา ของ อบจ. เบื้องต้นจะได้ดำเนินการตัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนำร่อง 12 แห่ง ประกอบด้วย (1)รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” (2)รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ (3)รร.บัวใหญ่ (4)รร.สูงเนิน (5)รร.ประทาย (6)รร.สะแกราชธวัชศึกษา (7) รร.ปากช่อง 2 (😎 รร.บัวลาย (9)รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา (10)รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม (11)รร.สองครพิทยาคม และ (12)รร.สาหร่ายวิทยาคม
“การพัฒนาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการนำหลักสูตรภาษาต่างประเทศมากกว่าสองภาษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องสำคัญและท้าทาย ที่ผ่านมาทุกโรงเรียนคือเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง แต่เราอยากเห็นมากกว่านั้น จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการเพิ่มหลักสูตรโรงเรียนสามภาษา ซึ่งภาษาที่สาม คือภาษาจีน และมั่นใจว่าเด็กจะได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์จริงจากกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป”