“ปูทางเศรษฐกิจฐานรากดันพืชเศรษฐกิจใหม่” พร้อมหาช่องทางจำหน่าย ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ สมาคมฮากกานครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก ในรุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป ช่องทางการจำหน่ายสำหรับไม้ผลถิ่นใหม่หรือพืชเศรษฐกิจใหม่ อันจะเป็นการยกระดับรายได้เกษตรกรและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการผลิตไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และอินทรีย์
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม., นายก้องเกีรยติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1 และ นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ
ขอขอบคุณวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความรู้ตลอดการอบรมในครั้งนี้