“ดร.ยลดา” มอบ 173 ทุน “นักเรียนยากจน”
ช่วงบ่ายวันนี้ (20 ก.ย. 65) ที่โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อ.จักราช จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี นายไพฑูรย์ ปลั่งกลาง ปธ.คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.คลองเมืองพิทยาคม กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายธาดา ตามเมืองปัก ผอ.รร.คลองเมืองพิทยาคม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ให้การต้อนรับ
พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ อบจ.นครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเงินที่จัดสรให้แก่นักเรียนยากจน เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยทุนดังกล่าวเป็นเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งสิ้น 99,000 บาท จำนวน 66 ทุน, เงินรายได้จาก อบจ.นครราชสีมา ทั้งสิ้น 175,000 บาท จำนวน 107 ทุน รวม 173 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มี่ผลการเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกจำนวน 7 ทุน
“อบจ. มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการจัดสรรด้านทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน เราพยายามที่จะให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนนักเรียนยากจน หรือ ทุนเรียนดี ล้วนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทั้งสิ้น คาดว่าในปีการศึกษาต่อๆ ไปจะมีการเพิ่มทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้น เราอยากเห็นเด็กๆ มีโอกาสด้านการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันเราได้นำเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุด”