ถนนสาย ศรีละกอ – สีสุก อ.จักราช
ระยะทาง 6 กม.งบกว่า 13.9 ล้านบาท
พร้อม!!ส่งมอบถึงมือ ปชช.
วันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างผู้ควบคุมงาน, เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ อ.จักราช ร่วมพิธีส่งมอบถนนลาดยางสาย บ้านตาเงิน ม.1 ต.ศรีละกอ เชื่อม บ้านสีสุก ม.1 ต.สีสุก อ.จักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 ช่วงทาง ช่วงแรกระยะทาง 4,300 กิโลเมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 9,990,000 บาท และ ช่วงที่ 2 ระยะทาง 1,727 กิโลเมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 3,995,000 บาท
โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช, นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ, นายไชยย ทองกระโทก นายก อบต.สีสุก พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน ร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานในการส่งมอบถนนสายดังกล่าว
นอกจากนี้ระหว่างพิธีส่งมอบถนน ทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละกอ ต.ศรีละกอ ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้าพบ นายกฯ ยลดา เพื่อยื่นเรื่องขอสนับสนุนสัญญาณไฟกระพริบพร้อมตีเส้นจราจรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ชะลอความเร็ว และตีเส้นทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่ง นายก อบจ.ยินดีให้การสนับสนุนและได้สั่งการให้ ผอ.สำนักช่าง ดำเนินการโดยเร็วคาดว่าจะสามารถติดตั้งได้ภายในระยะเวลา 1 – 2 นี้
“ภารกิจหลักของ อบจ. เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน น้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งในส่วนของถนนตั้งใจให้เป็นมาตรฐานเดียวกับถนนของทางหลวงชนบท มีการตีเส้นจราจรที่ชัดเจน ติดไฟส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ แต่สิ่งที่สำคัญและอยากฝากถึงพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาให้ถนนสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน เพราะงบประมาณในการก่อสร้างนั้นมาจากเงินภาษีของประชาชน อบจ.ได้มีการติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างไว้ทุกสายทาง ในป้ายจะมีรายละเอียดการก่อสร้างและคิวอาร์โค้ต หากพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางพบเห็นว่าจุดไหนที่ถนนชำรุดเสียหาย สามารถสแกนคิวอาร์โค้ตเพื่อแจ้งเรื่องมายัง อบจ. เพื่อจะได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างเร่งด่วน เพราะ อบจ. อยากเห็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่จะรวมไปถึงด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภายใต้การร่วมมือระหว่างพี่น้องท้องถิ่นที่จะร่วมกันทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน”