ส่ง “บ้านนี้มีรัก” 8 หลัง ที่ อ.จักราช
ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมติดตาม
วันที่ 20 กันยายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอจักราช ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 จำนวน 8 หลัง พร้อมทั้งให้กำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
#จุดที่1 อบต.ศรีละกอ โดยมี นายบัว มั่นเขตกร ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่2 อบต.คลองเมือง โดยมี นางพา หมั่นกิจ ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่3 อบต.คลองเมือง โดยมี นายวัลหยา ทุ่นกระโทก ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่4 อบต.หนองขาม โดยมี น.ส.วาสนา หวายไทย ผู้พิการทางสติปัญญา เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่5 อบต.หนองขาม โดยมี นายเดช สายทอง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่6 อบต.หินโคน โดยมี น.ส.ต้อย หลอกลาง ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่7 อบต.หินโคน โดยมี นางหลอด ทับสูงเนิน ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
#จุดที่8 อบต.ทองหลาง โดยมี นายแก้ว จันทรลมุลมา ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นผู้รับมอบ
โดยมีนายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกอบจ.นม. พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช, นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช, ปลัดอ.จักราช, นายกอบต., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้อง อสม.ในพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้าน
นายก อบจ.ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนทุนทรัพย์ ช่วยก่อสร้างจนทำให้บ้านทุกหลังเสร็จสมบูรณ์และอบจ.ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้รับโอกาส อยู่ในบ้านหลังนี้อย่างอบอุ่นและมีความสุข