“ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อบจ.โคราช”
วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 182 แห่ง ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรจำนวน 250 คน และเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ.นม., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดอบจ.นม., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่,นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สำนักปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี